İSTANBUL DÜŞÜNCE EVİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ (İDEAD) TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1 Derneğin

  • Adı: “İstanbul Düşünce Evi Eğitim ve Araştırma Derneği’dir.
  • Kısa adı İDEAD’dır.
  • Merkezi İstanbul’dur.
  • Şubesi yoktur.
  • Temsilcilikleri 7. madde uyarınca açılabilir.

 

DERNEĞİN AMAÇLARI

Madde 2

2.1. İDEAD, bilgi ve düşüncenin özgür ve vesayetsiz bir zeminde üretilmesi ve hiyerarşisiz, sınırsız, sınıfsız ve ayrımsız paylaşılması gayelerini güder.

2.2. Küresel ve yerli hegemonya biçimlerinin bilgiyi metalaştırarak sömürü sistemlerini olağanlaştırması ve meşru göstermesine karşı bilgiyi özgürleştirmeyi hedefler.

2.3. Bilginin taşıdığı ahlâkî sorumluluğu, hakikate ve adalete şahitlik ile daimî surette hakikat arayışında olma vazifesini öne çıkarır.

2.4. Bilgi ve düşünce faaliyetlerinin stratejik çıkarların, ulusal menfaatlerin veya piyasa gereklerinin bir aracına dönüştürülmesine karşı insanlığın, yeryüzünün ve bütün mevcudatın korunması, geliştirilmesi, ıslahı ve genel olarak müşterek iyiliği için bir vasıta olmasını gaye edinir.

DERNEĞİN TEMEL DEĞERLERİ, FAALİYET ALANLARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 3.1. İDEAD’ın Temel Değerleri

3.1.1 İDEAD çalışmalarında ve işleyişinde iyi yönetişim ilkeleri olarak benimsediği hesap verebilirlik, idarî ve malî şeffaflık, istişarîlik, katılımcılık ve hakkaniyet değerleriyle meşruiyetini sürdürmeyi hedefler.

3.1.2. Dernek, otokratik, oligarşik, ataerkçi, gerontokratik, teokratik, kurucu-vesayetçi ve diğer her türlü vesayetçi yönetim tarzına karşı kanunların ve ilgili dernek mevzuatının elverdiğince hiyerarşisiz, eşit katılımcı ve yatay örgütlenmeci değerleri öne çıkarır ve bütün organ ve birimlerinde hayata geçirmeye çalışır.

3.1.3. Dernek, ırk, kavmiyet, milliyet, din, mezhep, cinsiyet, sınıf ve tür aidiyeti ve kimliği üzerinden yürütülen her türlü üstünlükçü ve ayrımcılığa karşı insan özgürlüğü ve haysiyetini, temel insan eşitliğini ve küresel adalet ilkelerini benimser; bütün faaliyetlerini bu temel prensipler etrafında yürütür.

3.1.4. Dernek, her türlü siyasî partiden, siyasî iktidar kullanan veya hedefleyen her türlü siyasî teşekkülden siyasî ve malî olarak bağımsız kalacaktır. Derneğin yönetişimi ve faaliyetleri devletlerle, siyasî partilerle, dinî oluşumlarla ve iş sektörüyle vesayet ilişkisi doğuracak hiçbir ortaklık ve paydaşlık ilişkisinde olmayacaktır. Dernek bulunduğu ülkenin siyasî iktidarlarına kurum olarak ne muhalif ne de muvafıktır.

3.1.5. Dernek, insanın insan, diğer canlılar veya yeryüzü üzerindeki her türlü hegemonya ve sömürüsüne karşı özgürlüğü, hakkaniyeti, adaleti; kısaca mevcudatın müşterek maslahatını savunur.

3.1.6. Dernek, bilgiyi vesayet aracı kılan ve metalaştıran her türlü bilim ve düşünce faaliyetini reddeder. Hiçbir dernek faaliyetinde bilgi ücret karşılığı satın alınan bir meta olmayacaktır.

3.1.7. Dernek, gönüllü, çalışan veya üye olarak bünyesinde yer alan herhangi bir mensubunun maddî, manevî, dinî, bedenî veya cinsel taciz ve istismarına karşı her türlü idarî ve hukukî önlemi alacak, mensupları arasında bu yönde sübut bulmuş ihlâllerde sıfır tolerans politikası uygulayacaktır.

3.1.8. Dernek, işgal ve temel hak inkârı gibi politikalar dolayısıyla bu politikalarla ilişkilenmiş kurumlara dönük dünya çapında yürütülen akademik ve kültürel boykot kampanyalarına katılır, dünyanın herhangi bir yerindeki işgalden menfaat temin eden şirket ve kurumlarla ticarî, iktisadî, sponsorluk ve sair herhangi bir bağdan mutlak biçimde uzak durur.

Madde 3.2. Faaliyet Alanları ve Çalışma Biçimleri

3.2.1. İDEAD, toplum, siyaset, iktisat, dil, din, eğitim, edebiyat ve sair alanlara, diğer bilim ve san’atlara ilişkin her türlü teorik araştırmalar ve pratik çalışmalar ile projeler yürütür.

3.2.2 Hususen örgütsüz mağduriyetlerin ve maduniyetlerin incelenmesi, araştırılması ve tespiti için saha çalışmaları yapar; bunları matbu ve görsel çalışmalar hâlinde kamuoyuna sunar. İnsanlığın ve bütün mevcudatın herhangi bir ferdinin veya grubunun karşı karşıya kaldığı eşitsizlik, adaletsizlik ve her türlü dezavantajlılık durumunun izalesi için sorumluluk ve hakkaniyet bilinciyle teorik ve ampirik çalışmalarla temellendirilmiş tezler üretir ve uygulanabilir politikalar önerir.

3.2.3. Derneğin temel kuruluş prensip, gaye ve değerlerini benimsemiş herkesin bu çabaları ortaklaşa sürdürebilmesi; birlikte öğrenme, öğretme ve araştırma faaliyetlerine katılabilmesi için eğitim, öğretim ve öğrenim zeminleri oluşturur.

3.2.4. Akademik camianın katkı sunabileceği konferanslar, atölyeler, paneller, çalıştaylar, sempozyumlar, kongreler ve sair ilmî toplantılar düzenler.

3.2.5. Amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, evrak ve yayını temin eder, dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturur; çalışmalarını gazete, dergi, kitap, bülten, internet sitesi ve diğer yazılı, görsel ve elektronik medya organları tesis ederek veya mevcutları kullanarak yayar ve yayımlar.

3.2.6. Benzer değerleri benimseyen, yakın amaç ve ilkeleri gözeten kuruluşlarla kendi amaç ve değerlerine bağlı kalmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı işbirliklerine girer; birlikler kurar; yurtiçi ve yurtdışında bu doğrultudaki platformlara, federasyonlara, birliklere katılır; onlarla ortak ilmî toplantılar, faaliyetler, geziler düzenler; işbirliğine gider ve yardımlaşır. Yine bu amaç ve değerler doğrultusunda devletlerarası teşkilâtlara gözlemcilik yapar.

3.2.7. Gerekli izinler alınmak suretiyle yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul eder.

3.2.8. Amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek maksadına bağlı kalmak kaydıyla iktisadî işletmeler kurar ve işletir.

3.2.9. Amaçları doğrultusunda sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemesini temin eder.

3.2.10. Üyelerin sosyalleşmesi ve aralarındaki insanî ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için lokaller, sosyal ve kültürel tesisler kurar; yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri faaliyetler düzenleyerek üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

3.2.11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis eder.

3.2.12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi ve temel halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak ve 3.1.4. maddenin şartlarına bağlı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

3.2.13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

3.2.14. Yurtiçinde ve yurtdışında lüzum görülen yerlerde temsilcilikler açar.

3.2.15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

MADDE 4ÜYELİK

4.1. Üye Olma Hakkı ve Üyeliğe Kabul İşlemleri

4.1.1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsediğini beyan ve taahhüt eden, bu doğrultuda çalışma sözü veren, mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi İDEAD’a üye olma hakkına sahiptir.

4.1.2. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet iznine sahip olması gerekir. Fahrî üyelik için bu şart aranmaz.

4.1.3. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya üyelik başvurusunun reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla veya üyelik başvurusunda bildirilen elektronik posta adresi yoluyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

4.1.4. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

4.1.5. Derneğe maddî ve manevî bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahrî üye olarak kabul edilebilir. Fahrî üyelik genel kurulda bizatihi oy hakkı kazandırmaz, derneğin kararlarında ve yönetişiminde hiçbir vesayet veya ayrıcalık sahibi kılmaz.

4.2. Üyelikten İstifa

4.2.1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, İDEAD’dan istifa hakkına sahiptir.

4.2.2. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda istifa vuku bulmuş sayılır.

4.2.3. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ancak Genel Kurul üyelikten çıkmış veya ihraç olunmuş kişilerin birikmiş borçlarının affedilmesi kararı alabilir.

4.3. Üyelikten İhraç.

4.3.1 Aşağıdaki hâllerden biri üyelikten ihracı muciptir:

4.3.1.1. Üyenin madde 3.1.’de anılan değerlere açık bir biçimde aykırı beyan ve eylemlerde bulunduğunun sübut bulması,

4.3.1.2. Üyenin dernek tüzüğünü açık ve mükerrer biçimde ihlâl edici davranışta bulunduğunun sübut bulması,

4.3.1.3. Üye tarafından bir siyasî partinin, silâhlı gücün veya dinî cemaatin dernek faaliyetleri bünyesinde sözlü, yazılı veya görsel propagandasının mükerrer biçimde yapılması; yönetim kurulunca veya ombudsmanlık kurulunca sözlü ve yazılı ihtar ve ikazlara rağmen buna son verilmediğinin sübut bulması,

4.3.1.4. Üyenin derneğin herhangi bir organının mensubu olarak üstlenmiş olduğu ve iş tanımında anılan vazifeleri ihmâlinin üye için bir itiyat ve diğer üyeler için genel bir sorun hâline geldiğinin sübut bulması,

4.3.1.5. Üyenin yıllık üyelik aidatının ilgili yılın bitimini müteakip altı ay içinde hâlâ ödenmemiş olması ve yönetim kurulunun bunu müteakip üç ay içinde en sık bir ay aralıklarla, kuruma verilmiş e-posta veya telefon üzerinden yaptığı ikaza rağmen ödemenin yapılmamış olması,

4.3.1.6. Dernek organlarının üye hakkında aldığı kararlara itiraz hakkı kullanılmaksızın ısrarlı bir biçimde uyulmaması,

4.3.1.7. Üye olma şartlarının kaybedilmesi.

 

4.4. Dernekten istifa yahut ihraç edilenler üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığındaki hak iddialarından feragat etmiş sayılır.

4.5. Hiçbir üye 4.3.’te anılan ihracı mucip hâlleri taşıdığı itham ve iddiasıyla ombudsmanlık kurulunca soruşturma yürütülmeksizin ve yazılı savunması alınmaksızın dernekten veya derneğin herhangi bir organından veya biriminden ihraç edilemez.

4.6. Bir siyasî partinin mensubu olarak mahallî veya genel seçimlere katılmış ve herhangi bir siyasî makama seçilmiş olan İDEAD üyeleri seçilmiş görevlerinin resmen başlamasını müteakip en geç otuz gün içinde üyelikten istifa ederler. Bu sürede istifa etmeyen üyeler için ihraç işlemleri otuz günün bitiminden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında başlatılır.

MADDE 5-DERNEK ORGANLARI*

Madde 5.1. Derneğin organları şunlardır:

1) Genel kurul,

2) Yönetim kurulu,

3) Denetleme kurulu,

4) Ombudsmanlık kurulu

*Derneğin bütün organlarında kararlar olabildiğince müzakere edilerek uzlaşma ve oydaşlığa varılmak suretiyle alınmaya çalışılır. Oydaşlığa varılamaması durumunda oturum başkanı oylamaya gider ve çoğunluk prensibine başvurulur.

Madde 5.2. DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USÛLÜ

Madde 5.2.1. Genel Kurulun Teşkili:

5.2.1.1. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

5.2.1.2. Genel kurul; 5.2.2. maddede belirtilen zamanda olağan, yönetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde buna ilişkin karar almasıyla; denetleme kurulunun gördüğü lüzum üzerine yönetim kurulundan gerekçeli karar ile talep etmesiyle; yahut dernek üyelerinin beşte birinin yönetim kuruluna yazılı ve gerekçeli talepte bulunmasıyla otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

5.2.1.3. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

5.2.2. Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Yeri: Olağan genel kurul, iki yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

 

5.2.3. Genel Kurulun Toplantı Usûlü

5.2.3.1. Genel kurul, yönetim kurulunun çağrısı üzerine, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

5.2.3.2. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenen genel kurul toplantısı ikinci kez yapıldığında çoğunluk şartı aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üyelerinin toplam sayısının iki katından az olamaz.

 

5.2.4. Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usûl ve Şekilleri

5.2.4.1. Genel kurulda, disiplin cezalarının oylanması ve dernek organlarının seçimi için mutlaka gizli oy-açık tasnif usûlü; tüzük değişikliği ve derneğin feshi tekliflerinde mutlaka açık oylama usûlü; diğer bütün oylamalar içinse aksine bir karar alınmadıkça açık oylama usûlü takip edilir.

5.2.4.2. Açık oylamalarda dernek yönetmeliklerince düzenlenmedikçe genel kurul divan başkanının belirleyeceği usûl uygulanır.

5.2.4.3. Gizli oylamalarda toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya matbu oy pusulaları üyeler tarafından oylarının belirtilmesi için gerekli işlem yapılarak şeffaf bir kutuya atılır ve oy verme süresinin tamamlandığının divan başkanınca duyurulmasından sonra oyların açık dökümü yapılarak sonuçlar ilân edilir.

5.2.4.4. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

5.2.4.5. Fahrî üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanma hakkına sahip değildir.

5.2.4.6. Dernek üyeleri arasında tüzel kişilerin olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

5.2.4.7. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ne var ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

5.2.5. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel kurul en yetkili karar organı olarak müzakere etmek ve oylamak suretiyle,

5.2.5.1. Dernek organlarını seçer,

5.2.5.2. Dernek tüzüğünde değişiklikler yapar,

5.2.5.3. Yönetim, denetleme ve ombudsmanlık kurullarının raporlarını görüşür ve yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu karara bağlar,

5.2.5.4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirilerek kabul edilmesini kararlaştırır,

5.2.5.5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verir,

5.2.5.6. Derneğin çalışmalarını duyurmak ve yaymak üzere gazete, dergi, kitap, bülten, internet sitesi, yayınevi ve diğer yazılı, görsel ve elektronik medya organları kurmak ve çıkarmak hususunda yönetim kuruluna yetki verir,

5.2.5.7. Yönetim kurulunca derneğin işleyişi veya çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanan yönetmelikleri inceleyip müzakere ederek aynen veya değişikliklerle tasdik eder,

5.2.5.8. Dernek yönetim, denetleme ve ombudsmanlık kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret, ödenek, yolluk veya tazminat verilecek olması durumunda, yahut dernek hizmetleri için üyelerin görevlendirmesi hâlinde bu üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit eder,

5.2.5.9. Derneğin 2. ve 3. maddelerine uygun olmak şartıyla federasyonlara katılmasını veya gördüğü lüzum üzerine mensubu olduğu federasyonlardan ayrılmasını karara bağlar,

5.2.5.10. Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya bunların arasında üye olduklarından ayrılmasına karar verir,

5.2.5.11. Gerek gördüğü takdirde derneğin vakıf kurması kararını alır,

5.2.5.12. Derneğin diğer organlarını teftiş eder ve o organ yetkililerini gerekçelendirilmiş kararlarla her zaman görevden alma yetkisine sahiptir,

5.2.5.13. Yönetim kurulunca ombudsmanlık kurulu tahkikatı sonrası verilmiş uyarı, kınama ve uzaklaştırma cezalarına ilişkin nihaî kararları verir; ihraç tekliflerini karara bağlar,

5.2.5.14. Yönetim kurulunun üyeliğe kabul kararlarına nihaîlik kazandırır,

5.2.5.15. Gerekli görürse derneğin feshedilmesine karar verir,

5.2.5.16. Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyerek karara bağlar,

5.2.5.17. Mevzuatça tarafına tevdi edilen diğer vazifeleri üstlenir ve ifa eder,

5.2.5.18. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş diğer işleri görür, işlemleri yürütür veya yetkileri kullanır.

5.3. YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

5.3.1.Yönetim Kurulunun Teşkili ve İşleyişi

5.3.1.1. Yönetim kurulu, 11 (on bir) asil ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

5.3.1.2. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı kararla görev dağılımı yaparak genel sekreterini, saymanını, sekiz “üye”yi ve bir yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu başkanını belirler. Bu belirlemeler açık oylamayla yapılamaz. Bir yılın sonunda tekrar başkan belirlenir.

5.3.1.3. Bir üye, derneğe toplamda en çok üç yıl aralıksız başkanlık vazifesini üstlenebilir. Üç yıl aralıksız başkanlık yapmış üyeler müteakip iki yıl tekrar başkan seçilemezler. Bir üye derneğe aralıklarla toplamda en çok sekiz yıl başkanlık yapar ve bir daha dernek başkanlığı görevini üstlenemez.

5.3.1.4. Başkanlık haricinde kalan başkan yardımcılığı, saymanlık, yazmanlık, sekreterlik, komite ve komisyon başkanlıkları, denetleme kurulu başkanlığı ve genel kurul veya yönetim kurulunca ihdas edilecek diğer başkanlık görevlerininin hiçbirinde hiçbir üye aralıksız dört yıldan fazla görev alamaz. Bir üye aralıklarla aynı başkanlık görevini azamî sekiz yıl üstlenebilir.

5.3.1.5. Dernek üyeleri yönetim kurulunda aralıksız en çok altı yıl yer alabilir. Hiçbir üye aralıklarla da olsa on iki yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olarak görev alamaz.

5.3.1.6. Yönetim kurulu, olağan toplantıları haricinde tüm yönetim kurulu üyelerinin derneğe bildirilmiş telefon veya elektronik haberleşme vasıtalarıyla haberdar edilmesi şartıyla başkan tarafından; başkanın olağan toplantıları düzenlememesi durumunda ise üç yönetim kurulu; yahut olağan toplantılara çağrıda bulunacak bu sayının da bulunmaması hâlinde iki denetleme kurulu üyesi tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. En geç 72 saat önceden duyurulmamış toplantılara yönetim kurulu üyelerinin itiraz hakkı saklıdır.

5.3.1.7. Yönetim kurulu, asil üyelerinin tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

5.3.1.8. Yönetim kurulu kararları toplantıya katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

5.3.1.9. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kuruldaki seçilme sıralarına göre yedek üyeler asalete geçer ve görevleri onlara yönetim kurulunca tebliğ edilir.

Madde 5.3.2.Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu,

5.3.2.1. Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir,

5.3.2.2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve müteakip döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar, mevcut bütçenin uygulanmasını sağlar,

5.3.2.3. Derneğin işleyişini sağlamak üzere komisyonlar ve komiteler kurar, işleyiş ve çalışmalar ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun tasdikine sunar,

5.3.2.4. Dernek faaliyeti olmak üzere ve derneğin çalışmalarını duyurmak ve yaymak maksadıyla genel kuruldan aldığı yetkiyle gazete, dergi, kitap, bülten, internet sitesi, yayınevi ve diğer her türlü yazılı, görsel ve elektronik medya organları kurar veya çıkarır,

5.3.2.5. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satar, bina veya tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi yapar, dernek lehine rehin ipotek veya aynî haklar tesis ettirir,

5.3.2.6. Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikler açar,

5.3.2.7. Genel kurulda alınan kararların icrası yürütür,

5.3.2.8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenler; toplandığında genel kurula sunar,

5.3.2.9. Derneğe üyelik başvurularını karara bağlar ve üyelik defterine işler,

5.3.2.10. Üyeler hakkında ombudsmana yazılı şikâyet olması durumunda ombudsmanın yazılı talebini müteakip ilk olağan yönetim kurulunda, müteakip on gün içerisinde olağan yönetim kurulunun toplanmaması durumunda şikâyete özel gündemle en geç onuncu gün olağanüstü toplanır ve sözkonusu vak’aya ilişkin ombudsmanlık kurulunu 5.5.1. madde uyarınca diğer kurul üyelerini belirlemek suretiyle teşkil eder,

5.3.2.11. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli diğer her çeşit kararı alır ve uygular,

5.3.2.12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri ifa eder ve yetkileri kullanır.

Madde 5.4. DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

5.4.1. Denetleme Kurulunun Teşkili

5.4.1.1 Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

5.4.1.2. Denetleme kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kuruldaki seçilme sıralarına göre göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

5.4.2. Denetleme kurulunun Görev ve Yetkileri

5.4.2.1. Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçlar ile bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen faaliyetler ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını; dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usûller uyarınca bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

5.4.2.2. Denetleme kurulu, gerekli gördüğü takdirde yönetim kuruluna yazılı ve gerekçelendirilmiş bir kararla genel kurulu çağırması talebinde bulunur.

Madde 5.5. OMBUDSMANLIK KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

5.5.1. Ombudsmanlık kurulu, bir asil sabit üyesi ve bir sabit yedek üyesi genel kurulca seçilmiş, iki üyesi şikâyet müracaatı üzerine açılmış her bir dosya için yönetim kurulunca dernek üyeleri arasından kur’a ile belirlenmiş toplam üç asil üye ve bir yedek üyeden oluşur. Ombudsmanlık kurulu üyelerinin her biri diğerleriyle eşit konumdadır ve eşit oy hakkına sahiptir.

5.5.2. Genel kurul, ombudsmanlık kurulunun sabit üyesini dernek yönetim ve denetleme kurulu toplantılarına mutat olarak katılmayacak, komite ve komisyonlarında aktif katılım göstermeyecek ve görev almayacak üyeleri arasından gizli oyla seçer.

5.5.3. Ombudsmanlık kurulu sabit üyesinin istifa veya başka sebeplerden dolayı görevini bırakması durumunda genel kurulda yedek ombudsman seçilen üye asaleten ombudsmanlık kurulu sabit üyesi olur.

5.5.4. Ombudsmanlık kurulu asil sabit üyesi iki yıla mahsus görev yapmak üzere seçilir, tekrar aday olması için ancak görevinde iki yılı tamamlamasının üzerinden dört yıl geçmiş olmalıdır. Toplamda altı yıl ombudsmanlık kurulu sabit üyeliği yapmış bir üye bir daha bu göreve seçilemez.

5.5.5. Ombudsmanlık kurulu, sabit üyesi haricinde her bir şikâyet dosyası için yeniden belirlenecek iki üye ilavesiyle üç kişilik bir kurul olarak çalışmalarını yürütür.

5.5.6. Herhangi bir dernek üyesinin, gönüllüsünün veya katılımcısının, derneğin çalışma ve faaliyetleri esnasında veya kapsamında başka bir dernek üyesi veya dernek organ, komite, komisyon veya çalışma gruplarının herhangi birinin üye veya yetkilisi tarafından üyelik veya kişilik haklarının ihlâl edildiğine ilişkin şikâyeti vaki olursa, bu kişi ombudsmanlık kurulu sabit üyesine yazılı şikâyette bulunur. Şikâyeti müteakip ilk olağan yönetim kurulunda sabit üye hazır bulunur ve kendisine ilaveten dernek üyeleri arasından, yönetim kurulu ve şikâyetçilerin huzurunda kur’a ile belirlenecek iki üye eklenmesiyle, ombudsmanlık kurulu teşkil olunur.

5.5.7. Kurul, nihaî yapısında en az bir kadın ve bir erkek bulunacak ve taraflardan herhangi biriyle çıkar çatışması durumu doğurmayacak biçimde teşkil olunmalıdır. Bu durum sağlanana kadar kur’a çekimine devam edilir.

5.5.8. Şikâyetin ombudsmanlık kurulu sabit üyesine karşı vuku bulması durumunda yönetim kurulu bu şikâyet dosyasına mahsus teşkil edeceği kurulun üç üyesini de kur’a çekimiyle belirler.

5.5.9. Ombudsmanlık kurulunun teşkili yazılı şikâyetin tesliminden sonraki on gün içinde tamamlanmak zorundadır. Bu süre zarfında olağan yönetim kurulunun toplanmaması durumunda onuncu gün olağan yönetim kurulu bu görev için özel gündemle toplanır.

5.5.10. Dernek yönetimine ve işleyişine ilişkin üyelerde rahatsızlık uyandıran hususlar dernek yönetim kuruluna sözlü ve yazılı iletildiği hâlde bu rahatsızlıkların sürmesi durumunda üyeler ombudsmanlık kurulu sabit üyesine başvurabilir. Başvuruyu takip eden on gün içerisinde ombudsmanlık kurulunun teşkil olunması mecburidir.

5.5.11. Şikâyete konu olan hususların arasında yüzkızartıcı suç isnadı bulunması durumunda şikâyet sahibi ombudsmanlık kurulu sabit üyesine gizlilik şartıyla müracaat edebilir. Sabit üye şikâyetçinin ismini ve şikâyet olunan kişi ile vak’anın detayını raporun teslimine kadar gizli tutmak kaydıyla on gün içinde yönetim kurulu haricinde üyelerin de bulunacağı bir yönetim kurulu toplantısında ombudsmanlık kurulunu teşkil ettirir.

5.5.12. Ombudsmanlık kurulu, teşkilini müteakip otuz gün içinde tahkikatını tamamlayarak cezayı mucip bir durum bulduğu takdirde üyeye ilişkin uyarı, kınama, azamî bir yıl süreli uzaklaştırma ve ihraç cezalarından birini tavsiye eden kararı muhtevi tahkikat raporunu yönetim kuruluna teslim eder.

5.5.13. Yönetim kurulu, ombudsmanlık kurulunun tavsiye kararını değerlendirerek üyeye uyarı, kınama, azamî bir yıl süreli uzaklaştırma, veya genel kurula ihraç talebiyle sevkli uzaklaştırma cezalarından birinin verilmesini karara bağlar. İhraç talebi, müteakip ilk olağan veya olağanüstü genel kurulda gündeme alınarak sonuca bağlanır.

5.5.14. Kurulun hakemliği ve tavsiye kararının, yahut yönetim kurulu kararının tarafları memnun etmemesi hâllerinde temyiz mercii dernek genel kuruludur. Bu durumda dernek genel kuruluna gündem eki olarak toplantı duyurusuyla birlikte tahkikat raporu e-posta eki olarak gönderilir.

5.5.15. Genel kurulda da çözülemeyen ihtilâflar yargı yoluyla çözülür.

MADDE 6 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI*

6.1. Üye Aidatı: Üyelerden yıllık 60 veya aylık 5 TL aidat alınır. Bu miktarlarda enflasyon oranını aşmamak kaydıyla en sık beş yılda bir artırım yapmaya genel kurul yetkilidir.

6.2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

6.3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

6.4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

6.5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6.6. Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek maksadıyla giriştiği ticarî faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

6.7. Diğer gelirler.

*Bilgi ve düşüncenin metalaşmasına karşı kısıtsız, özgür ve bağımsız biçimde ortaya konulup paylaşılmasını savunan İDEAD’ın hiçbir konferans, panel, çalıştay, sempozyum, kongre ve diğer fikrî ve ilmî öğrenim ve öğretim faaliyetlerinde kayıt veya katılım ücreti alınmayacaktır.

MADDE 7 TEMSİLCİLİKLER

7.1. İDEAD gerek gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerinin temsili ve yürütülmesi maksadıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.

7.2. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

7.3. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

MADDE 8 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

8.1. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetleme kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun sorumluluk ve mükellefiyetlerini ortadan kaldırmaz.

8.2. Denetleme kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

8.3. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hâllerde denetim yapabilir veya bağımsız denetleme kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 9 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

9.1. İDEAD, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanmaya gidebilir.

9.2. Bu borçlanma faiz ödenmemek şartıyla kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

9.3. Bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 10 TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

10.1. Tüzük değişikliği ancak genel kurul kararı ile yapılabilir.

10.2. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki)’sinin toplantıya katılmış olması şarttır.

10.3. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda gerçekleştirilecek ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıda tüzük değişikliği oylaması yapabilecek üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

10.4. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.

10.5. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 11 DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 11.1. Derneğin Feshi

11.1.1 Genel kurul, gerekli gördüğü takdirde her zaman derneğin feshine karar verebilir.

11.1.2. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

11.1.3. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.

11.1.4. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Madde 11.2. Derneğin Tasfiye İşlemleri

11.2.1. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

11.2.2. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme hâlinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

11.2.3. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Hâlinde İstanbul Düşünceevi Eğitim ve Araştırma Derneği” ibaresi kullanılır.

11.2.4. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

11.2.5. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

11.2.6. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

11.2.7. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülkî idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

11.2.8. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülkî idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

11.2.9. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 12 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 12 Bu tüzükte ve dernek içyönetmeliklerinde belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 12 (On iki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.