İDE NEYİ AMAÇLAR?

ÖZGÜR BİLGİ, ÖZGÜR DÜŞÜNCE

İDE, bilgi ve düşüncenin özgür ve vesayetsiz bir zeminde üretilmesi ve hiyerarşisiz, sınırsız, sınıfsız ve ayrımsız paylaşılması gayelerini güder.

BİLGİNİN METALAŞTIRILMASINA KARŞI

İDE, küresel ve yerli hegemonya biçimlerinin bilgiyi metalaştırarak sömürü sistemlerini olağanlaştırması ve meşru göstermesine karşı bilgiyi özgürleştirmeyi hedefler.

HAKİKATE VE ADALETE ŞAHİTLİK

İDE, bilginin taşıdığı ahlâkî sorumluluğu, hakikate ve adalete şahitlik ile daimî surette hakikat arayışında olma vazifesini öne çıkarır.

MÜŞTEREK İYİLİK İÇİN

İDE, bilgi ve düşünce faaliyetlerinin stratejik çıkarların, ulusal menfaatlerin veya piyasa gereklerinin bir aracına dönüştürülmesine karşı insanlığın, yeryüzünün ve bütün mevcudatın korunması, geliştirilmesi, ıslahı ve genel olarak müşterek iyiliği için bir vasıta olmasını gaye edinir.

 

İDE’NİN TEMEL DEĞERLERİ

  • İDE, çalışmalarında ve işleyişinde iyi yönetişim ilkeleri olarak benimsediği hesap verebilirlik, idarî ve malî şeffaflık, istişarîlik, katılımcılık ve hakkaniyet değerleriyle meşruiyetini sürdürmeyi hedefler.
  • İDE, otokratik, oligarşik, ataerkçi, gerontokratik, teokratik, kurucu-vesayetçi ve diğer her türlü vesayetçi yönetim tarzına karşı hiyerarşisiz, eşit katılımcı ve yatay örgütlenmeci değerleri öne çıkarır ve bütün organ ve birimlerinde hayata geçirmeye çalışır.
  • İDE, ırk, kavmiyet, milliyet, din, mezhep, cinsiyet, sınıf ve tür aidiyeti ve kimliği üzerinden yürütülen her türlü üstünlükçü ve ayrımcılığa karşı insan özgürlüğü ve haysiyetini, temel insan eşitliğini ve küresel adalet ilkelerini benimser; bütün faaliyetlerini bu temel prensipler etrafında yürütür.
  • İDE, her türlü siyasî partiden, siyasî iktidar kullanan veya hedefleyen her türlü siyasî teşekkülden siyasî ve malî olarak bağımsız kalacaktır.
  • İDE’nin yönetişimi ve faaliyetleri devletlerle, siyasî partilerle, dinî oluşumlarla ve iş sektörüyle vesayet ilişkisi doğuracak hiçbir ortaklık ve paydaşlık ilişkisinde olmayacaktır.
  • İDE, bulunduğu ülkenin siyasî iktidarlarına kurum olarak ne muhalif ne de muvafıktır.
  • İDE, insanın insan, diğer canlılar veya yeryüzü üzerindeki her türlü hegemonya ve sömürüsüne karşı özgürlüğü, hakkaniyeti, adaleti; kısaca mevcudatın müşterek maslahatını savunur.
  • İDE, bilgiyi vesayet aracı kılan ve metalaştıran her türlü bilim ve düşünce faaliyetini reddeder. Hiçbir İDE faaliyetinde bilgi ücret karşılığı satın alınan bir meta olmayacaktır.
  • İDE, gönüllü, çalışan veya üye olarak bünyesinde yer alan herhangi bir mensubunun maddî, manevî, dinî, bedenî veya cinsel taciz ve istismarına karşı her türlü idarî ve hukukî önlemi alacak, mensupları arasında bu yönde sübut bulmuş ihlâllerde sıfır tolerans politikası uygulayacaktır.
  • İDE, işgal ve temel hak inkârı gibi politikalar dolayısıyla bu politikalarla ilişkilenmiş kurumlara dönük dünya çapında yürütülen akademik ve kültürel boykot kampanyalarına katılır, dünyanın herhangi bir yerindeki işgalden menfaat temin eden şirket ve kurumlarla ticarî, iktisadî, sponsorluk ve sair herhangi bir bağdan mutlak biçimde uzak durur. 

 

FAALİYET ALANLARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

İDE, toplum, siyaset, iktisat, dil, din, eğitim, edebiyat ve sair alanlara, diğer bilim ve san’atlara ilişkin her türlü teorik araştırmalar ve pratik çalışmalar ile projeler yürütür.

İDE, hususen örgütsüz mağduriyetlerin ve maduniyetlerin incelenmesi, araştırılması ve tespiti için saha çalışmaları yapar; bunları matbu ve görsel çalışmalar hâlinde kamuoyuna sunar.

İnsanlığın ve bütün mevcudatın herhangi bir ferdinin veya grubunun karşı karşıya kaldığı eşitsizlik, adaletsizlik ve her türlü dezavantajlılık durumunun izalesi için sorumluluk ve hakkaniyet bilinciyle teorik ve ampirik çalışmalarla temellendirilmiş tezler üretir ve uygulanabilir politikalar önerir.

İDE, temel kuruluş prensip, gaye ve değerlerini benimsemiş herkesin bu çabaları ortaklaşa sürdürebilmesi; birlikte öğrenme, öğretme ve araştırma faaliyetlerine katılabilmesi için eğitim, öğretim ve öğrenim zeminleri oluşturur.

İDE, akademik camianın katkı sunabileceği konferanslar, atölyeler, paneller, çalıştaylar, sempozyumlar, kongreler ve sair ilmî toplantılar düzenler.

İDE, benzer değerleri benimseyen, yakın amaç ve ilkeleri gözeten kuruluşlarla kendi amaç ve değerlerine bağlı kalmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı işbirliklerine girer; birlikler kurar; yurtiçi ve yurtdışında bu doğrultudaki platformlara, federasyonlara, birliklere katılır; onlarla ortak ilmî toplantılar, faaliyetler, geziler düzenler; işbirliğine gider ve yardımlaşır. Yine bu amaç ve değerler doğrultusunda devletlerarası teşkilâtlara gözlemcilik yapar.